FAQ

Kdo může podat oznámení?

Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává.

Co může být předmětem oznámení?

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Jakých oblastí se může protiprávní jednání týkat?

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Může oznamovatel podat anonymní oznámení?

Oznamovatel může podat i anonymní oznámení, ale takové oznámení nemusí být posouzeno a vyřízeno podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Jak bude oznámení vyřizováno?

Přijetí oznámení potvrdí příslušná osoba oznamovateli. Následně příslušná osoba prověří důvodnost oznamovaných skutečností a případně navrhne povinné osobě učinit vhodná opatření. Závěrem příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijatých opatřeních.

Mohu sledovat stav mého oznámení?

Ano. Stav můžete sledovat po přihlášení. V nástěnce můžete sledovat stav vašeho oznámení, bezpečně komunikovat s organizací a dostávat zpětnou vazbu ohledně vašeho oznámení.

Mohu používat schránku, když zůstanu anonymní?

Ano. Po odeslání oznámení vám bude přiřazeno uživatelské jméno a heslo, s jejichž pomocí se dostanete do své schránky, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste anonymní.

Jak je chráněna identita oznamovatele?

Pouze příslušná osoba má přístup k údajům uvedeným v oznámení. Zpřístupnit totožnost oznamovatele lze jen s jejím souhlasem. V zákonem stanovených případech má příslušná osoba povinnost poskytnout informace příslušným orgánům veřejné správy.